página inicio

Benvinguts al Bloc de l'Escola d'Adults d'Albuixech "Pilar Ruiz". Escola pública per majors de 18 anys (16 en alguns ensenyaments).

L'activitat de l'escola es desenvolupa en el marc d'una educació entesa com un procés al llarg de tota la vida. Els objectius són: Incorporació o millora de la situació laboral dels alumnes, reincorporació al Sistema Educatiu Oficial i el Creixement Personal a través de la formació.

L'oferta formativa dels cursos i tallers del Centre de Formació Permanent d'Albuixech son els següents:

Primer cicle

· Alfabetització
· Neolector
· Educació Base

Segon cicle

· 2n nivell (Graduat Secundària Obligatòria, equivalent a 4t d'ESO).
· Valencià elemental i mitjà per a la Junta Qualificadora.
· Accés als cicles formatius de grau mitjà.

Tallers

· Llengües estrangeres: Anglès, Francés
· Ceràmica
· Pintura
· Costura
· Pensar en el cinema
· Restauració

Informació i matrícula: des del primer dia laborable del mes de setembre

Començament i acabament de les classes: des del primer dia laborable del mes d'octubre fins els mesos de maig i juny depenent de les matèries.

Per tal d'obtindre més informació sobre matrícula, horaris i taxes podeu contactar amb la Directora del Centre:

A la planta baixa de l'Escola 'Pilar Ruiz', carrer major, 16 d'Albuixech.
Telèfon: 637 470 832


martes, 23 de mayo de 2017

Leyes de la Dinámica. Fuerzas

MECÁNICA

 • Cinemática → Descripción del movimiento
    • ¿Cómo se mueve?
 • Dinámica → Causas del movimiento
    • ¿Por qué se mueve?
CONCEPTO DE FUERZA


Se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento del cuerpo

Algunos tipos de fuerzas:
 • Fuerza de gravedad (peso)
 • Fuerza normal
 • Tensión de cuerdas
 • Fuerza por rozamiento
"Cuando un cuerpo de desplaza sobre otro, las dos superficies es contacto efercen una fuerza de rozamiento mutua de sentidocontrario al de su movimiento respecto del otro"

FUERZA. LAS LEYES DE NEWTON

 • 1ª LEY. Principio de la inercia
Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de velocidad constante (en línea recta) a menos que sobre él actúe una fuerza neta diferente de cero.
"Fuerza neta (fuerza resultante) es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales."
"Inercia – la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de velocidad constante (en una línea recta)." La medida de la inercia de un objeto es su masa. La unidad de masa en el sistema internacional es kilogramo (kg).

 •  2ª LEY. Principio fundamental de la Dinámica
La aceleración 𝒂 de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta 𝑭𝒏 que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa 𝒎. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta aplicada. 
"Fuerza Neta - La suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre el objeto. Unidades de Fuerza: kg m/s² - Newtons (N)"
𝑭𝒏 = 𝒎·𝒂 

 • 3ª LEY. Principio de acción y reacción
Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero.
"Importante: La fuerza de acción y la fuerza de reacción actúan sobre objetos diferentes."

LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL FORMULADA POR NEWTON

"La fuerza que ejerce una partícula puntual con masa sobre otra con masa es directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa"
Si un cuerpo pesado está situado en las proximidades de un planeta, un observador a una distancia fija del planeta medirá una aceleración del objeto dirigida hacia la zona central de dicho planeta, si el objeto no está sometido al efecto de otras fuerzas. En la superficie de la Tierra, la aceleración originada por la gravedad es 9,80665 m/s², aproximadamente.
FUERZA NORMAL
"La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie."


Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella cuya dirección es perpendicular a la superficie. De acuerdo con La tercera ley de Newton: Principio de Acción y Reacción, la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Las fuerzas debido al contacto son siempre perpendiculares (o normales) a la superficie de contacto.

En general, la magnitud de la fuerza normal es la proyección del peso del cuerpo sobre la superficie, de esta manera, el vector de la fuerza normal se encuentra multiplicando la masa por g, la gravedad, de manera que:                                                 FN = m · g